Tara Holloway at Shanghai | Fri. Nov. 22 | 9 pm – midnight | $5/PWYC

tara holloway at the shanghai 22nov19

www.taraholloway.com